นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท ด้ายดิบ จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ https://www.daideebangkok.com ขอขอบคุณผู้ใช้บริการและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ส่งมอบให้บริษัทฯ หรือที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้เป็นสมาชิกกับบริษัทฯ และผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “คุณ”) ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูล”) ของคุณเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงอธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการใช้งานเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจในโยบายฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนคุณทำการนำส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ รวมถึงทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ก่อนสมัครสมาชิกหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงผ่านวิธีการและกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแดช (DASH), นักรีวิว (Reviewer), ร้านค้า (Merchant) กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เช่น Email, Gmail และ Line
 • เมื่อคุณได้ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ก็ตามของบริษัทฯ เพื่อนำส่งข้อมูลและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการ บริการของบริษัทฯ
 • เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือเพื่อลงทะเบียนในการรับของสมนาคุณหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้
 • เมื่อคุณได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่บริษัทฯ ได้สอบถามจากคุณ
 • เมื่อคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลและเป็นเจ้าของโดยบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านแหล่งข้อมูลหรือบุคคลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น

 • บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มที่มีข้อมูลการใช้บริการของคุณและคุณได้ยินยอมให้บริษัทดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณได้เป็นสมาชิกอยู่ได้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปรากฏต่อที่สาธารณะ
 • ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) หรือบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ที่คุณได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • หน่วยงานราชการที่ประชาชนทั่วไปสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

การให้บริการโดยบริษัทฯ บางประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็น การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การสมัครสมาชิก บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมรายละเอียดและข้อมูลที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีและจะไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการหรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเอาไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากคุณอาจได้แก่

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานที่จัดส่งพัสดุ
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น LINE ID, บัญชีผู้งาน Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter
 • ข้อมูลบัญชีสมาชิก เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งานที่เกี่ยวกับธุรกรรมของสมาชิกบริษัทฯ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น เลขรหัสบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลพฤติกรรมและความคิดเห็น เช่น ข้อมูลความคิดเห็นที่คุณได้กรอกลงบนแบบสอบถามความคิดเห็นของบริษัทฯ พฤติกรรมการเลือกชมเนื้อหา บริการ หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลความสนใจเฉพาะด้านเช่น เสื้อ กระโปรง กางเกง เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคุณได้ยินยอมนำส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือข้อมูลรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมจากการที่คุณได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเอาไว้ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทฯ จะทำการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่อาจกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศไว้ 

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการใช้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเนื้อหาที่น่าสนใจให้แก่คุณหรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และคุณไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณมีความประสงค์ต้องการใช้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงบริษัทฯ อาจไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอจากการบริการของบริษัทฯ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมสื่อหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือเลือกชมเนื้อหาของคุณ

 

วิธีเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ในสถานที่และแหล่งจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการภายในประเทศไทย

 

คุกกี้ (Cookies)

 

เมื่อคุณได้เข้าชมเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งาน “คุกกี้ (Cookies)” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่คุณและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับคุณ 

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ทั้งนี้ คุณสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากคุณต้องการ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ ได้ 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

บริษัท ด้ายดิบ จำกัด

ที่อยู่ : 681/8 ชั้น 2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล : Info@daidip.com
เว็บไซต์ : https://www.daideebangkok.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 063-919-8323
หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ Info@daidip.com 

กระเป๋า

Total:
฿ 0
Check out